СЕВЕР – СЕВЕРОЗАПАД – Мина Маринковић, Александра Милановић, Иван Марјановић

Mina Marinkovic

Aleksandra Milanovic Ivan Marjanovic

Понедељак, 16. мај у 21.00

Студентски културни центар, Краља Милана 48

СЕВЕР – СЕВЕРОЗАПАД

Мина Маринковић, харфа

Александра Милановић, виолина

Иван Марјановић, удараљке

Жан Крас Свита у дуу, за виолину и харфу

Préambule

Modéré

Assez lent

Danse à onze temps

Мариус Флотхаус Орфејева гробница: Елегични плес за соло харфу, oп. 37

Пол Патерсон Пауци за соло харфу, oп. 48

Бела лејди

Паук црвених леђа

Црна удовица

Тарантула

Жан-Мишел Дамаз Дијалози за маримбу и харфу

  Allegro moderato

Andante con moto

Scherzando Vivace

Molto moderato

Allegro

Повезаност филма Север-севрозапад и програма концерта егзистира на више паралелних нивоа.

Један од њих је свакако сам наслов филма који одређује географско-просторни идентитет програма. Наиме, сам програм конципиран је са идејом да представи музику за харфу и са харфом северне и северозападне Европе, укључујући композиторе из Енглеске, Француске, Холандије.

Други ниво повезаности програма концерта и Хичкоковог филма огледа се у сталној игри промена идентитета. Док је Север-Северозапад прича о замени идентитета главног лика, програм концерта креће се путем истраживања различитих звучних идентитета харфе као инструмента. Тај пут започиње композицијом француског композитора Ж. Краса Свита за виолину и харфу, где је харфа део звучне слике која је карактеристична за овај инструмент.

Путовање се наставља композицијом холандског композитора М. Флотхауса Орфејева гробница, где харфа напушта свој орфејски идентитет у потрази за новим изразом. У соло свити за харфу Пауци енглеског аутора П. Патерсона харфа се појављује у нестандарној улози, где композитор сталним ритмичним покретом дочарава свет паука. Завршницу концерта представља дело Дијалози за харфу и маримбу још једног француског композитора, Ж. М. Дамаза. За разлику од прве композиције, где је харфа део стандардног ансамбла, у последњој композицији истражујемо нову звучност коју нам доноси комбинација харфе и маримбе.

Мина Маринковић (Београд, 1991) је завршила основне и мастер студије са највишим оценама на Факултету музичке уметности у Београду у класи проф. Љиљане Несторовске и Милене Станишић. Тренутно је студент друге године докторских студија на ФМУ у класи проф. Љиљане Несторовске.

Учествовала је на многим националним и интернационалним такмичењима и освојила је велики број награда. Најзапаженије су биле I награда и EMCY награда за изврсно извођење на Mеђународном такмичењу Петар Коњовић у Новом Саду (2011), специјална награда Camac Harps на Међународном такмичењу харфиста у Словенији, Велење (2013), као и учешће на Међународном такмичењу харфиста у Блумингтону, Индијана, САД (2013). Од  2010. до 2013. године била је стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Осим бројних солистичких концерата, била су запажена њена извођења Хендловог Концерта за харфу у пратњи Симфонијског оркестра ФМУ у Београду и Гудачког оркестра Душан Сковран. Наступала је у оквиру фестивала као што су БЕЛЕФ, Фестум и Међународни фестивал харфе. Члан је трија Look at Susan, са којим је остварила многе запажене концерте. Тренутно је ангажована као професор харфе у МШ Станковић и као први харфиста Београдске филхармоније.

Александра Милановић је средњу музичку школу завршила у Нишу у класи Зорице Илић. Дипломирала је и магистрирала на ФМУ у Београду у класи проф. Милутина Косановића. Добитница је награде из Фонда Мериме Драгутиновић која се додељује најбољим студентима гудачког одсека ФМУ. У току школовања је освајала награде на републичким и међународним такмичењима и одржала је бројне реситале. Као солиста је наступала са Нишким симфонијским оркестром и са Београдском филхармонијом у оквиру циклуса концерата намењених деци.

Од 2006. године је члан Београдске филхармоније у секцији првих виолина тути. Активно се бави извођењем камерне музике. Усавршавала се на курсевима Сергеја Кравченка, Игора Озима, Паула Гулде, Минча Минчева, Дејана Михаиловића, Гордана Николића и Марије Шпенглер. Студент је специјалистичких студија на ФМУ у Београду у класи проф. Марије Шпенглер.

Иван Марјановић (Београд, 1981) је завршио СМШ Станковић у Београду, на одсеку за удараљке. Током школовања је остварио запажене наступе у земљи и иностранству. Освојио је специјалну награду на Републичком и Савезном такмичењу (1998), а исте године је наступао и као члан Медитеранског омладинског оркестра. Магистрирао је удараљке на ФМУ у Београду, где је тренутно на докторским студијама. Од 1999. године је члан дуа Београдски перкусионисти, са којим је остварио бројне наступе у земљи и иностранству. Од 2000. године је стални члан Београдске филхармоније у секцији  удараљки, а од 2009. године је соло тимпаниста овог оркестра. Члан је Ансамбла за нову музику, као и тимпаниста оркестра Camerata Serbica. Од 2001. године је спољни сарадник за удараљке и камерну музику у МШ Станковић у Београду.


Monday, 16th May at 21.00

Student Cultural Centre

NORTH BY NORTHWEST

Mina Marinković, harp

Aleksandra Milanović, violin

Ivan Marjanović, percussions

Jean Cras Suite en duo, for violin and harp

Préambule

Modéré

Assez lent

Danse à onze temps

Marius Flothuis Pour le Tombeau d’Orphee, Danse élégiaque pour harpe seule, Оp. 37

Paul Patterson Spiders for solo harp, Оp. 48

The Dancing White Lady

The Red-backed Spider

The Black Widow

Tarantula

Jean-Michel Damase  Dialogues for marimba and harp

Allegro moderato

Andante con moto

Scherzando Vivace

Molto moderato

Allegro

The connection of the film North by northwest and concert program exists on several parallel levels.

One of them is certainly the very title of the film, which determines the geographical-spatial identity of concert program. The program itself is designed with the idea to present the music of the harp and with harp of North and Northwest Europe, including composers from England, France and Netherlands.

The second level of co-relation between the program of the concert and the Hitchcock film is reflected in the constant game of shifting identities. While the film North by Northwest is a story of mistaken identity of the main character, a program of the concert take us through exploration of new sound identities of the harp as an instrument.

This path begins with a composition by French composer J. Cras Suite for Violin and Harp, where harp is part of sound image which is already known and characteristic for this instrument. The journey continues with the composition of Dutch composer M. Flothuis Pour le Tombeau d’Orphee, where harp leaves Orphic identity in a search for a new expression.

In solo suite for harp Spiders composed by English author P. Patterson, harp reappears in atypical role, where composer used constant rhythmic movement to evoke world of spiders. Composition Dialogues for harp and marimba composed by another French composer J. M. Damase represents the end of both journey and concert. Unlike the first composition, where harp is part of more standard ensemble, in the final composition we are exploring a new sonority, which is brought by combination of harp and marimba.

Mina Marinković was born in 1991 in Belgrade. She completed her bachelor’s and master’s degree with honors at the Faculty of Music in Belgrade studying with professors Ljiljana Nestorovska and Milena Stanišić. Currently she is attending Doctorate of Music Arts program at Faculty of Music in Belgrade.

Mina has participated in many national and international competitions and won numerous awards. The most remarkable were the I prize and EMCY prize awarded for excellent performance at International Competition Petar Konjović in Novi Sad, 2011, Camac Harps special prize at the International Harp Competition in Slovenia, Velenje 2013, as well as participation at the International Harp Competition in Bloomington, Indiana, USA in 2013. From 2010 to 2013 she was a scholar of Republic Foundation for the Development of Scientific and Artistic Youth of the Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia.

As a soloist she performed with FMU Symphony Orchestra and Strings Orchestra Dušan Skovran. She has performed as part of various festivals such as Belef, Festum, International Harp Festival. Mina is member of Look at Susan trio, with which she held great number of concerts.

Mina is currently holding positions of a harp professor at the Music School Stanković and principal harpist of Belgrade Philharmonic Orchestra.

Aleksandra Milanović finished music highschool in Niš in class of professor Zorica Ilić. She graduated and got her master’s degree at Faculty of Music Art in Belgrade in class of professor Milutin Kosanović. As one of the best students at Departement for String Instruments at Faculty of Music Art, she recived award from Merima Dragutinović Fund.

During her studies, Aleksandra won rewards at both national and international competitions and held numerous recitals. As a soloist, she performed with Niš Symphony Orchestra and Belgrade Philcharmonic as part of series of concerts for children.

Since 2006, Aleksandra is member of Belgrade Philharmonic Orchestra as part of I violins tutti section. She actively performs chamber music.

Aleksandra attended courses with Sergey Kravchenko, Igor Ozim, Paul Gulda, Mincho Minchev, Dejan Mihailović, Gordan Nikolić, Marija Špengler.

At present she is attending Specialistic studies at Faculty of Music Art in class of professor Marija Špengler.

Ivan Marjanović was born in 1981 in Belgrade. He finished music high school Stanković in Belgrade, Department of percussion. During studies, Ivan has achieved outstanding performances at home and abroad. He won a special prize at the Republic and Federal competitions in 1998, the same year he performed as a member of the Mediterranean Youth Orchestra. Ivan completed his master’s degree in Percussion at the Faculty of Music in Belgrade, and is currently on Doctorate of Music Arts studies at the same university. Since 1999, Marjanović is a member of the duo Beogradski Perkusionisti, with which he held numerous concerts at home and abroad.
Since 2000, Marjanović is a full-time member of the Belgrade Philharmonic Orchestra in percussion section. He is a member of the Ensemble for New Music and timpanist of the orchestra Camerata Serbica. In 2001 he has become the external associate for percussion and chamber music at the Music School Stanković in Belgrade. Since 2009 Ivan is solo timpanist of Belgrade Philharmonic Orchestra.